Konkurs fotograficzny!

10 sierpnia 2022

Regulamin Konkursu "Mój Pies na wakacjach"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu Mój Pies na wakacjach jest Fundacja Ewy Naworol z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Kasztanowa 9, NIP
9121873789, dalej zwana Organizatorem.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.08.2022 r. o godz. 13.00, a kończy się dnia 15.08.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, popierany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.


§2. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU


1. Udział w Konkursie Mój Pies na wakacjach jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook;
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2 ust. 2 Regulaminu.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Mój Pies na wakacjach, Uczestnik zamieści w serwisie Facebook, komentarz pod Postem Konkursowym na profilu
Fundacja Ewy Naworol, w którym zamieści zdjęcie psa oraz doda w komentarzu jego imię i miejscowość wypoczynku.
5. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że kolejne zgłoszenie dotyczy innego psa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d) naruszają regulamin serwisu Facebook;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów w szczególności powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść
na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.


§3. PRAWA DO ZADAŃ KONKURSOWYCH


1. Uczestnik zapewnia, że Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich,
w szczególności ich praw autorskich, majątkowych lub dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu do Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz, że Zadanie Konkursowe
nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a jego treść nie była wcześniej publikowana.
3. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, nabywa niewyłączną licencję do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego /utworu/, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu /Zwycięzca/ udziela Organizatorowi niewyłącznej
licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
lub egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechnienia utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.


§4. NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW


1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu.
Do zadań Komisji Konkursu należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących
Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody
Zwycięzców. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników zgłoszeń i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej
wykonali Zadanie Konkursowe pod kątem czytelności, oryginalności i kreatywności narracji, a także jakości dołączonego zdjęcia, a następnie
wybierze trzech Zwycięzców.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: jedzenie Acana Wild Coast o gramaturze 2 kg, torba bawełniana z grafiką psa oraz gadżety niespodzianki.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 16.08.2022 r.
6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców na profilu Organizatora w serwisie
Facebook najpóźniej w dniu 16.08.2022 r. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej
w serwisie Facebook.
7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyniku Konkursu,
informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego
na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę, w terminie i na zasadach określonych w ust. 7, danych niezbędnych do przekazania Nagrody,
Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął
wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub z podania danych nieprawidłowych lub niezgodnych
z Regulaminem.
10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie
7 dni od dnia przesłanego przez Zwycięzcę danych umożliwiających skuteczną dostawę Nagrody.
11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią.
13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowane oświadczenie na piśmie.
14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5.DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres
ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz-Laskowice oraz na adres e-mail fundacja@ewanaworol.org
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych
identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego
w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia
elektronicznego na adres e-mail: fundacja@ewanaworol.org
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług
księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§6. REKLAMACJE


1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Mój Pies na wakacjach”
e-mail: fundacja@ewanaworol.org lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz Laskowice, związanej z przebiegiem
Konkursu w trakcie jego trwania, a także w terminie 7 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie
odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2022 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U.
z 2004r., Nr 4, poz. 27, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania
Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora Konkursu https://ewanaworol.org/konkursmojpiesnawakacjach
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku
przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Organizatora.
7. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach na stronie internetowej
Organizatora.
ORGANIZATOR