STATUT FUNDACJI

„Fundacja Ewy Naworol”

Tekst jednolity z dnia 18 maja 2017 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

„Fundacja Ewy Naworol”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 25.03.2013r. w Oławie przed notariuszem Beatą Śliwą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz. U. 46/1991, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Jelcz-Laskowice.
 3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 4. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się̨ tłumaczeniem nazwy na wybrane języki obce.
 6. Fundacja może:
 • tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
 • tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
 1. Fundacja może być́ członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń́, a także nie zarejestrowanych porozumień́ i koalicji.

§ 3

 1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją̨ znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, statuetki okolicznościowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CEL i ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest:

 • Ochrona praw zwierząt;
 • Ochrona praw człowieka;
 • Krzewienie edukacji i wychowania;
 • Leczenie i profilaktyka zdrowia;
 • Ochrona zwierząt;
 • Ochrona środowiska;
 • Propagowanie produktów kanadyjskich;
 • Propagowanie kanadyjskiej kultury i sztuki;
 • Gospodarcza wymiana polsko-kanadyjska;
 • Wspieranie inicjatyw społecznych;
 • Zapewnienie zdrowia poprzez żywienie;
 • Wpieranie rozumienia przez społeczeństwo roli żywienia w zdrowiu;
 • Badania naukowe w zakresie żywienia;
 • Realizacja projektów w zakresie nowoczesnej edukacji, kultury, opieki zdrowotnej, wolontariatu oraz nowe technologie;
 • Wspieranie młodzieżowych ruchów ekologicznych;
 • Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata;
 • Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;
 • Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu;
 • Pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • Walka z testowaniem produktów kosmetycznych na zwierzętach;
 • Działania na rzecz budowy i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomego obywatelstwa;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Działania na rzecz właściwie rozumianej ekologii;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Działalność charytatywna;
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i biznesie.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie edukacyjnej akcji „My Nie Gryziemy”;
 • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów związanych z celami statutowymi Fundacji;
 • udzielanie stypendiów;
 • udzielanie wsparcia potrzebującym oraz innym podmiotom działającym na rzecz realizacji podobnych celów.
 1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja moż̇e realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną oraz nieodpłatną̨ działalność pożytku publicznego.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe takż̇e poprzez inne formy dozwolone prawem.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;

73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.

 1. Fundacja prowadzi działalność określoną w Statucie na rzecz ogółu społeczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działalność określoną w Statucie, w tym działalność pożytku publicznego.
 3.  Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie: 1.PKD 96.09.Z Opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi w zakresie:

– zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom w domach tymczasowych, w hotelach dla zwierząt

– żywienia

– rehabilitacji

– leczenia

– szkolenia

– pielęgnacji

– poszukiwań nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt.

 1. PKD 96.09.Z Transport zwierząt
 2. PKD 96.09. Z Pozostała działalność usługowa związana z niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom gdzie indziej nie sklasyfikowana
 3. PKD 94.99.Z Zwalczanie wszelakich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
 4. PKD 94.99.Z Szeroko pojęte propagowanie metod i technik w zakresie bezpiecznego zachowania się wobec zwierząt oraz ochrony zwierząt.
 5. PKD 94.99.Z Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w kontekście opieki nad zwierzętami domowymi oraz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego. Współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym, z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami.
 6. PKD 94.99.Z Współdziałanie z odpowiednimi służbami i instytucjami w wykrywaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń związanych z łamaniem praw zwierząt.
 7. PKD 94.99.Z Zaangażowanie w tworzeniu nowych przepisów prawa w kontekście odpowiedniej opieki nad zwierzętami domowymi i ochrony zwierząt.
 8. PKD 94.99.Z Współpraca z lokalnym samorządem, osobami fizycznymi i osobami prawnymi w zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie opieki nad zwierzętami domowymi, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
 9. PKD 94.99.Z Promowanie działalności statutowej Fundacji poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną, towarzyską
 10. PKD 94.99.Z Promowanie i realizacja elektronicznego znakowania zwierząt wraz z rejestracją w bazach danych.
 11. PKD 94.99.Z Inne działania mające na celu sprawniejsze realizowanie celów statutowych Fundacji i jej rozwój.
 12. PKD 74.90.Z Doradztwo i pomoc merytoryczna dla właścicieli zwierząt w kontekście odpowiedniej opieki nad zwierzętami, bezpiecznego zachowania się wobec zwierząt.
 13. PKD 85.59.B Organizowanie kursów i szkoleń dla wolontariuszy Fundacji
 14. PKD 85.59.B Szeroko pojęta edukacja społeczeństwa w zakresie:

– humanitarnego traktowania zwierząt

– właściwej opieki nad zwierzętami

– wiedzy na temat etologii zwierząt domowych

– podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat problemu bezdomności zwierząt w Polsce

– promowanie kontroli płodności zwierząt domowych

– bezpiecznego zachowania się wobec zwierząt

 1. PKD 58.11.Z Działalność wydawnicza promująca humanitarne traktowanie zwierząt i właściwą opiekę nad nimi (ulotki, broszury, plakaty, poradniki)
 2. PKD 58.19.Z Działalność wydawnicza promująca działalność Fundacji (materiały reklamowe: ulotki, plakaty, banery)
 3. PKD 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
 4. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nieskladyfikowana

Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. PKD 58.11.Z Działalność wydawnicza książek
 2. PKD 58.19.13 Sprzedaż kalendarzy drukowanych
 3. PKD 82.30.Z Organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów tematycznie związanych z celami statutowymi Fundacji.

§ 8

Zarząd Fundacji ustala roczne ramowe plany działania określające planowane w tym okresie zadania.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) oraz wszystkie środki finansowe, prawa majątkowe i niematerialne, ruchomości oraz nieruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadają̨cych osobowości prawnej;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku Fundacji;
 • odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych oraz innych dochodów z operacji finansowych;
 • wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej;
 • z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Zabrania się:

– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

–  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

CZĘŚĆ IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

 1. Władzami Fundacji jest

–       Zarząd Fundacji;

 1. Fundator może w dowolnym momencie powołać Radę Fundacji jako organ nadzoru.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§ 14

 1. Rada składać się będzie z minimum 2 członków, przy czym nie ma górnej granicy ilości osób zasiadających w Radzie.
 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora.
 3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w chwili rezygnacji członka Rady na piśmie, śmierci członka Rady lub jego odwołania przez pozostałych członków jednomyślnie.
 5. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 9. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 10. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu;
 • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
 • nadzór nad działalnością Fundacji;
 • podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Zarząd Fundacji kieruje pracą Fundacji, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 17

 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Dariusz Naworol.
 3. Prezes Zarządu jest uprawniony do:

–       powoływania Członków Zarządu;

–       odwoływania Członków Zarządu;

 1. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
 2. Członek Zarządu może pełnić funkcję więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

        –       śmierci Członka Zarządu;

        –       odwołania Członka Zarządu;

        –       rezygnacji złożonej na piśmie;

        –       upłynięcia czasu trwania kadencji;

 1. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu  jego następcę wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.

§ 18

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa wyznacza on zastępcę spośród Członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Wszyscy Członkowie Zarządu powinni być poinformowani o posiedzeniu minimum tydzień przed spotkaniem w formie pisemnej.
 4. Posiedzenia Zarządu będą protokołowane i wciągnięte do Księgi protokołów.

§ 19

 1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
 2. W przypadku, gdy liczba głosów za i przeciw jest równa, decyduje głos prezesa Zarządu.
 3. Głosowania odbywają się w trybie jawnym.
 4. Podjęte uchwały winny być protokołowane.

§ 20

Oświadczenie woli może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub wyznaczony Członek Zarządu.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu mogą̨ pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Członkom Zarządu niezatrudnionym w fundacji w oparciu o umowę o pracę można wypłacać zwrot kosztów związanych z posiedzeniami i pracami Zarządu.

CZĘŚĆ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

§ 23

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przekazane innej Fundacji o podobnych celach statutowych.